29 Şubat 2012 Çarşamba

Soykırım, Karabağ ve Ermenistan Türkleri!.........

Karabağ Soykırımı ve
Ermenistan Türkleri
Mustafa Nevruz SINACI
            Bütün dünyada, kuyruklu bir yalan olan “Ermeni soykırımı furyası” fütursuzca sürüp giderken; Başta TC’nin siyasi tertip ve teşekkülleri, STK örgütleri ile aidiyet ve milliyetleri şaibeli “Ulusal Medya” nam soytarılarla paçavraları ısrarla gerçekleri gizliyor ve alçakça üç maymunları oynamayı sürdürüyorlar. Bu bir utanç, basın etiği yönünden ise zillet ve cinnettir.
Ayrıca, iftiraya alet olmak, yalan beyan, yanlış yayın, orijinal tarihi karartmaya, somut gerçekleri örtbas etmeye teşebbüs ve tefrika unsurlarına yardım, yataklık aleni suçtur. Peki, şu ‘özel ve güzel yetkili’ C. Savcılarımız bu ve benzer “kamu güvenliğini tehdit, tedbiri bertaraf ve ülkeyi acze düşürerek zaafa uğratmayı, milli direnci kırmayı ve milli hafızayı çökertmeyi” hedefleyen organize suç ve suç örgütlerinin üstüne neden gitmez? Türk Dışişleri (!)  Ermeni soykırımı kanunu çıkaran ülkelere niçin?, diplomatik nota vermez, yaptırım uygulamaz?”
Kökleri tarihin bağrına dayalı geleneksel medeni hukuk’umuza ne oldu?
Ya umur-u devlet!.. Yahut, gelenek, tarihi sorumluluk ve gerçek!..
Milli değerler ve manevi mukaddesler nerede Allah aşkına!…
            Kendileri parlamento atanmışları olmalarına rağmen, ısrarla “milletvekili” imişler gibi davranan, halka çok para ve pahaya mâlolan eşhas ile münhasıran uzantılı, bağlantılı oldukları politika mahfilleri “milli meseleler karşısında” ne yapar? Tarihin ve tabiatın sarsılmaz gerçeği milli hafızayı yaşatmak, maddi-manevi değerleri idame, ikame ve muhafaza etmek iken; başta dünyanın en ileri, zengin, güçlü ve kalkınmış devletleri inatla, ısrarla bunu yaparken; Şunlara ne oluyor ki, tam bir şerefsizlik ve soysuzlukla Türk Vatandaşlığı kavramını bile Anayasadan kaldırmayı telâffuz edenlere katlanıyor, müsamaha gösteriyor veya himaye ediyorlar!...  
            Bu aymazlık, densizlik, haddini ve kendini bilmezlik tehlikeli olmaya başladı.
            Artık kafaları kumdan çıkartma, uyanma, ayıkma ve kendine gelme zamanıdır.     
           ERMENİSTAN TÜRK’LERİ
Bir yanda menfur yalan-dolan, iftira ve furyalarla 3T (tanınma, toprak ve tazminat) peşinde koşan Ermenistan, diğer taraftan nasıl, düne kadar ülkesinde yaşayan Türk azınlığın kökünü kurutmuş? 1979’lu yıllara kadar Ermenistan’da yaşadıkları söylenen ve pek çok ilmi eser ve kaynakta bahsi geçen, 225 bin dolayındaki Türk ne oldu? Mesele bu kadar da değil. Lütfen şu bilgilere bakın: “1. dünya savaşı öncesinde Erivan Vilayeti'nin Türk ve Ermeniler dâhil nüfusu 1.014.255;, 1914 -1919 yılları arasında Türkiye'den Erivan Vilayeti'ne 300 bin Ermeni gitmiş. Bu rakamı üsttekine ilave ettiğimizde 1.314.255 eder. Dönem nüfus artışını hesaba kattığımızda 1922’de Erivan Vilayet nüfusunun 1.400.000 civarında olması gerekir.
Ancak, Ermenistan da 1922'de yapılan nüfus sayımında bütün Ermenistan'daki nüfus 772.052'dir. Aradaki fark 600 binden fazla. Bu durum dikkate alındığında Türklerin ne kadar büyük bir soykırıma maruz kaldıkları ortaya çıkmaktadır. Ermenistan'da Sovyet hâkimiyetinin kurulması ve Türkiye ile yapılan Kars Antlaşması sonrası, Ermeni Cumhuriyeti'nin teşebbüsü ile önceden Taşnak zulmünden İran ve Azerbaycan'a göçen 60.000 Türk, ata topraklarına geri dönüş yapmış olup; Bunların gelmesi ile Ermenistan'da 1922 yılındaki Türk nüfusu 72.596'ya ulaşmıştır. Bu sayı 1926'da 84.717'ye, 1939'da 130.800'e yükselmiştir.” (…Erivan (Revan) Vilayeti' nin Demografik Yapısı, Yrd. Doç. Dr. Yavuz ASLAN) 
İşte, Karabağ’ın alçakça işgali ve kalleşçe soykırımı dışında önemli bir mesele…  
Bu, TC ve Türk Dünyasının asli meselesidir. TC hükümeti ve diğer sözde özgür Türk devletlerine rağmen: Pakistan, Hocalı soykırımı ile ilgili resmi bir karar aldı. Azerbaycan'ın  % 20'sinin Ermeni işgali altında olduğunu hatırlatarak, 26 Şubat 1992'de Ermeniler tarafından Hocalı da sivil halka yapılan soykırım şiddetle kınanarak, Ermeni ordusunun bölgeyi kayıtsız ve şartsız boşaltmasını istedi” (03 Şubat 2012, CHA) Daha önce Meksika parlamentosu da benzer bir karar almıştı. AB üyesi Macaristan da konuyu Parlâmentosuna taşıdı. Şimdi sorulur:
Buna karşın, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, parti ve parlâmenterleri ne yapar?!..
Türkî ve İslâm kardeşler; Özellikle İran niçin soykırımcı Ermenistan’a tavır almaz?!..  
“SIFIR SORUN” FURYASI,
ÜTOPYA VE GERÇEK
  Mustafa Nevruz SINACI
            Türkiye Cumhuriyeti’nin Mareşal Mustafa Kemal Atatürk, Celâl Bayar ve demokrasi Şehidi Ali Adnan Menderes dönemlerinde mükemmel hariciyecileri vardı. Buna paralel, Türk Dış politikası isabet, onur, uygunluk, kararlılık ve istikrar bakımından (Osmanlı sonrası) altın çağını bu son liderler zamanında yaşadı. Buna mukabil, gayrisi ve sonrası olarak:
            1938, 39 hariç, 1940’dan 50’ye kadar hariciye tam bir muammadır. 
            1950 – 1960 arası; 27 Mayıs’ı zorunlu kılacak kadar mükemmel...
            Son elli yıldır “eş başkanlık” düzeyinde zillet…
Sürüncemeye kalan Milli Dava Kıbrıs; Emanet ve hukuki müktesebata rağmen iktisap edilemeyen 12 adalar; Akamete uğrayan Batı Trakya Türk Cumhuriyeti; Türk hinterlandında (günün Türkî cumhuriyet ve özerk (!) Türk toplulukları nezdinde) tesis ve temin ettirilemeyen siyasi, milli, manevi ve kültürel misyon; Vakfiye sıfatıyla, tapusu elimizde olduğu halde ilhak edilemediği için düşmana râm olan Musul, Can Kerkük; AB’nin şamar oğlanı Yunan,  Ermeni ve Bulgar ile insanlık düşmanı komünist Suriye, irin tutan kangrenli sorunlar olup çıktı…
            Üstüne üstlük, biri Annan Plânı gibi vahim bir ihanet belgesini yazacak; Diğeri Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin zevaline sebep aihm Louzidiu davasına Yunan asıllı Avukat gönderecek kadar kinli kripto monşerlerden; Dışişlerine atama yapacak kadar gaflet, dalâlet ve hıyanet ile malûl; “Ermeni soykırımı kanunu çıkaran ülkeleri” şiddet ve nefretle kınayıp, diplomatik nota vermekten ve yaptırım uygulamaktan aciz, zavallı hariciye ve hariciyeciler…
            “Yunan tarafından işgal edili 2 Türk adası ile ilgili” yasal başvurular halâ dış işlerince cevaplanmadı. Nedeni her halde “sıfır sorun” ütopyası olsa gerek. Zira gördük ki, bu siyasetin esası güdümlülük, örtülü bağımlılık, mütekabiliyeti terk ve ilga; Sorun çıkmasın diye almadan vermek ve milli politikaları, AB-ABD dayatmaları doğrultusunda terktir. İş bu nedenledir ki: 
Ermeni mezalimi ve Türk-Müslüman soykırımı hâlâ kanunlaşmadı.          
            Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesi ve Hocalı da 1992’de vaki Ermeni soykırımı tanınmadı. Karabağ hâlâ işgal altında. Ermeniler tarafından önce Anadolu, sonra Ermenistan Türkleri ve nihayet Yukarı Karabağ’da gerçekleştirilen vahşet, dehşet, intikam ve katliamlar; Uluslararası (evrensel) hukuk normlarında suç olarak kabul edilen soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında yer alan tanımlarla birebir örtüşmesine rağmen, henüz tanınmamış ve tescil edilmemiştir. Sebep: Sıfır sorun furyası ve ütopya, gerçek Türk ve TC düşmanlığı..
            Girit, Rodos, Kıbrıs, 12 ada ve nihayet Bosna Hersek, Srebrenica soykırımları da akim kaldı. Tanınmadı. Oysa bu vahşi katliam ve soykırımların tamamı Cenevre sözleşmesi, İnsan hakları  beyannamesi, vatandaşlık ve siyasi haklar uluslararası sözleşmesi, ateşkes  zamanında ve askeri çatışmalar zamanı kadın ve çocukların korunması beyannamesi ve soykırım suçunun önlenmesine ve cezalandırılmasına ilişkin BM sözleşmesi'nin 2. md.de yer alan ‘milli, (etnik) bir ırkı veya dini bir grubu kısmen veya tamamen imha etme” biçiminde tanımlanan Jenosit / soykırım kavramı ile tamamen örtüşmektedir. Ama tanınmamıştır. Mesele siyasidir. Ayrıca:
            Türkiye Cumhuriyeti’nin, çok büyük bedeller ödenerek kurulmasına; düyun-u umumi dâhil diyet borcu kalmamasına; Ülkesi ve milletiyle hür ve hükümran olmasına; Hükümferma hükümeti, Meclisi, İç ve Dış İşleri Bakanlıklarının bulunmasına rağmen Türkiye’de:
“Türkiyelilik” gibi ilim, akıl, hukuk ve ahlâk dışı bir kavram nasıl tartışılabilir?..
Kesintili ve kaotik “açılım” politikalarının dayandığı gerçek amaç ve hedef nedir?
Sözde tedhiş örgütünün ayağına neden mahkeme götürülmüştür? İsviçre bankalarında yattığı iddia edilen 1 milyar dolar parası niçin bloke edilmiyor? Gerçekte, bir terör örgütünün bulunmadığı; pkk’nın 1991'de Peşmerge denilen Barzani kuvvetlerine katıldığı, 2003 Körfez savaşıyla da, Kuzey Irak Federe Kürt Yönetimi ordusuna dönüştüğü;  2011'de Irak'ta Yahudi Kürt Devleti temellerinin atıldığı; Kalkınma Ajansları ve yerel yönetim yasası çerçevesinde Doğu'da sözde Kürt Özerk Yönetim oluşturulmak istenmesine" Neden? Niçin? İzin veriliyor?  
Lânetli muhalefet, “Sıfır sorun furyası” ve kirli ütopya’ya karşı ne yapıyor?..  
EK: ÖNEMLİ BİLGİ VE;
“YORUMU KENDİNE MÜNHASIR”
BELGE
Prof. Dr. Yusuf Ziya İrbeç,
23. Dönem AKP Antalya Milletvekili..1959 Antalya doğumlu.. İktisatçı, Dış Politika Uzmanı ve Öğretim Üyesi; Viyana İktisat Üniversitesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı Üniversite de tamamladı. Viyana Diplomat Akademisi'nde ihtisas yaptı. Doç. ve Profesör oldu. Bir çok Üniversite de öğretim üyesi olarak ders verdi. Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde Dekan Yardımcılığı, Çankaya Üniversitesi’nde Bölüm Başkanlığı, Beykent Üniversitesinde Dekanlık, Rektör Yardımcılığı ve Rektörlük, Bahçeşehir Üniversitesinde Uğur Eğ. Kurumları Başkanvekilliği, Uluslararası Balkan Üniversitesinde Kurucu Rektörlük görevlerinde bulundu. TOBB ve Dış Ekonomik İlşk. Kurulu'nda; KEİPA, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ankara Ticaret Odası'nda yönetici ve danışman olarak görev yaptı. 23. Dönem'de Türkiye-AB KPK Üyesi oldu. Fransızca, Almanca, İngilizce, İtalyanca ve Arapça, orta derece Rusça bilen İrbeç'in yurt içi ve yurt dışında 100'ün üzerinde bilimsel makalesi ve 3 kitabı yayınlandı. 
21 Ocak 2011 günü, yaptığı bir basın toplantısıyla partisinden istifa etti.
Prof. Dr. Yusuf Ziya İrbeç, Basın açıklaması, orijinal metin: (*)
“Bildiğiniz gibi, 22 Temmuz 2007'den beri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti Milletvekili olarak bulunmaktayım. Milletvekilliğinden önce, birçok üniversitede hem akademisyen, hem de rektör olarak çalıştım. Türkiye ve dünyadaki ekonomik ve politik gelişmeleri yakından takip eden, 7 yabancı dil bilen bir milletvekili olarak; AK Parti Ekonomik İşler Başkan Yardımcılığı ile TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkan vekilliği görevlerinde bulundum.
Bu görevlerim sırasında, birçok uluslararası temaslarım oldu ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye ve menfaatlerini korumaya çalıştım. Vatanına, milletine ve manevi değerlerine bağlı bir milletvekili olarak; içinde bulunduğum partinin özellikle iç politikada takip ettiği stratejinin ülkemize getireceği zararlar konusunda endişelerim arttı.
Çünkü takip edilen politikalar ile ülkemin ve milletimin sosyolojik, psikolojik ve coğrafi yönden bölünme sürecine sürüklendiğini üzüntü içinde görmekteyim.
Bu endişelerimi, hem milletvekili arkadaşlarım arasında ferden, hem de parti toplantılarında defalarca ve alenen dile getirdim. Ancak, yaptığım görüşmelerin ve konuşmaların, keza ikazların hiçbir fayda getirmediğini üzüntüyle müşahede ettim.
Bu kaygılarıma sebep olan hadiselerin başında, Başbakanın her konuşmasında toplumu ayrıştırmaya yönelik söylemleri gelmektedir. Şöyle ki; Sayın Başbakan 4 Ocak 2011 tarihli grup konuşmasında aynen şu cümleleri kullanmıştır: "Ama biz, bu ülkedeki tüm etnik unsurları, dedik ya, Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abaza'sıyla, Roman'ıyla, aklınıza ne gelirse hepsiyle, bunlar birer alt kimliktir ve bunlar kesrettir ve vahdette biz bunları topluyoruz."
Sayın Başbakan bu tür söylemleri, milletimize verdiği zararları hesap etmeden alışkanlık haline getirmiştir. Davranışlarından da, bu alışkanlıklarından vazgeçmeyeceği açık bir şekilde görülmektedir. Buna karşın önceki başbakanlardan hiçbiri, devlet adamı sıfatı ve ciddiyetiyle, böyle bir söylemi benimsememiştir. Vatanına, milletine ve manevi değerlerine bağlı ve aynı zamanda milletinin fertleri arasında hiçbir ayırım gözetmeyen bir milletvekili sıfatıyla, Başbakana şahsen şu soruyu yöneltmek istiyorum: "Sizden evvel bu milleti kim böldü de, siz bütünleştirmeye çalışıyorsunuz?"
Şahsen, milletin ismini telaffuz etmekten kaçınan bir tutuma karşı tepki vermek zorunluluğunu hissediyorum. Ülkemizin anayasal adı Türkiye'dir ve üzerinde vatandaş sıfatı ile yaşayan herkes Türk'tür. Bu bir alt kimlik değildir. Oysa Başbakan söylemlerinde milletimizi bütünleştirici bir unsur olan Türklüğü sürekli ve anlaşılmaz bir biçimde alt kimlik haline getirme çabası ve gayreti içindedir.
Ben, aynen Başbakan gibi, İmam Hatip Lisesinden mezun olmuş bir kişi olarak; Başbakanın benimsediği bu davranış ve söylemi sonucunda ortaya çıkan ayırımcılığın yüce dinimizde de yerinin olmadığını ifade etmek istiyorum.
Şimdiye kadar, AK Parti içinde birlikte çalıştığım arkadaşlarımla ve AK Parti'ye oy vermiş vatandaşlarımızla hiçbir sorunum olmamıştır.
Ancak, AK Partiye oy vermiş, aynı endişeleri taşıyan çok sayıda milletvekili arkadaşlarımın ve vatandaşlarımızın olduğunu da biliyorum. Tepkim, parti yönetiminin endişelerimi tetikleyen birlik yerine bölünmeye taşıyan baskıcı politikalarınadır.
Açılım politikalarının milletimizin yüreğinde Habur ve benzerleri ile açtığı yara, hepimizin malumudur. Seçim sonrası yapılacak anayasal değişiklikler ile milletimizin ve ülkemizin birlik ve bütünlüğünün bozularak, bu yaranın daha da derinleşeceği endişesini taşımaktayım.
Şu anda gösterilen yoğun çaba, her türlü hassasiyeti göz ardı ederek halk oylamasına ihtiyaç bırakmayacak bir milletvekili sayısına ulaşmayı hedeflemektedir. Vatanın ve milletin bütünlüğü üzerinde hiçbir şekilde parti politikası kabul edilemez. Burada asıl olan, milletin birliğini ve bütünlüğünü korumaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle, şimdiye kadar mensubu bulunduğum AK Parti'den istifa ediyorum. Bu vesileyle bana oy vermiş veya vermemiş olan bütün Antalyalı hemşerilerime şahsıma gösterdikleri itimat, güven, destek ve teveccühlerinden dolayı şükranlarımı sunar, görevimi bundan böyle de bir nefer olarak aynı hassasiyet içinde sürdüreceğimi bilmelerini isterim. Saygılarımla. Ankara, 21.01.2011.”
(*) Mehmet Tançgil, Bismarckstrasse 89, D-40210 Düsseldorf,
Tel. +49 211 46872777 - Fax +49 211 46872777 - Mobil +49 172 2425440,

21 Şubat 2012 Salı

tefrika, tedbir ve adalet!...

NİFAK TOHUMLARI, TEFRİKA VE TEDBİR!..
Mustafa Nevruz SINACI
09 Şubat 2012 Perşembe günü MİT’in Oslo’da ihanet şebekesi ile imzaladığı atıf ve iddia olunan (9) maddelik “mutabakat metni” görsel ve sosyal medyada yer aldı (*) Politika çevreleri ve muhalefet tarafından da kamuoyuna “İhanetin Belgesi” olarak deklare edilen, deli saçması, primitif uydurması, sözde “mutabakat metni” şu: Lütfen sabır ve dikkatle okuyun!..
İhanetin belgesi değil midir bu…!
MİT’in Oslo’da pkk ile imzaladığı (9) maddelik mutabakat metni:
1. Yeni anayasa ile özerk kürdistan’ın kurulmasının önünün açılması,
2. Özerk kürdistan’da, polis teşkilatı görevinin pkk tarafından üstlenilmesi,
3. Nato veya BM silahlı güçlerinin, özerk kürdistan’a yerleşmesi için uygun zeminin hazırlanması,
4. Abdullah Öcalan’ın cezasının önce ev hapsine dönüştürülmesi, sonraki aşamada tamamen serbest bırakılması,
5. Özerk kürdistan dışında (Türkiye’de) kalan Kürtler’in güvenliğinin sağlanması için, tüm emniyet önlemlerinin etkili şekilde alınması,
6. Sürece müdahil olacak ya da süreci güçleştirecek milliyetçi (Türk) unsurların kontrolü; gerekirse gözaltına alınması, tutuklanması ve sair önlemler,
7. Sürece müdahil olacak askeri karar ve harekât mekanizmalarının etkisizleştirilmesi için, istihbari operasyonlar yapılması,
8. Özerk kürdistan vilayetleri belediyelerinin ekonomik bağımsızlığının taahhüdü,
9. Özerk kürdistan’da AB, AB ülkeleri ve ABD ile temsilcilik bazında diplomasi köprüsünün kurulması için, MİT’deki uzman ekiplerden faydalanılması,..”
Belgeyi yayınlayan gazetelerin bir kısmında, ihanet örgütünün 7.11.1978 tarihinde 3. Ecevit hükümeti tarafından MİT’e kurdurulduğu bilgisi var. Bu bilginin, Ermeni milliyetçisi olmaktan hüküm giymiş bazı Kürtçü (!) aydınlar tarafından sıkça gündeme getirildiği malum olmakla; Yukarıdaki deli saçması sözde ‘mutabakat’ metni bir yana, bu menfur iddia bile aklı başında vatandaşları çileden çıkartacak cinsten. Üstelik şu ana kadar ‘yok öyle değil, tenzih ve tekzip ederiz’ yollu bir açıklama ne yazık ki yapılmamış.. Bu tekzip’in, en kısa sürede ve en yetkili ağından resmen yapılması şart!.. Aksi takdirde fesat ve furya salgın mikrop’a döner.
Dolayısıyla, ortada üç vahim “olmazsa olmaz” mesele var.
Birincisi: İhanet örgütü pkk’nın MİT tarafından kurulduğu şayiası derhal yalanlanmalı veya itiraf edilerek menfur kurucuları hakkında hukuki işlem başlatılarak; Binlerde şehit, faili meçhul ve sair insan, maddi, mali ve manevi kayıpların hesabı mezkür zanlılara sorulmalıdır.     
İkincisi: Yukarıda kerhen yer verilen “mutabakat metni” nam Bakırköy sızması, deli saçması münteşir metin, şiddetle ret, tekzip ve inkâr olunmalı, açıklama bizzat MİT başkanı tarafından yapılıp; Oslo katılımcılarınca da onaylanarak; Halka gerçek bilgi verilmelidir. 
Üçüncüsü: Türkiye Cumhuriyeti’nin kesinlikle bir Kürt sorununun bulunmadığı; Tüm ana dillerin serbestçe öğretilip-konuşulabileceği; Ancak bunun, “tek resmi dil, tek bayrak, tek başkent ve tek vatan” ilkesini asla risk ve ilzam etmeyeceği; Devlet adına açıklanarak kamu vicdanı müsterih kılınmalı, eşikteki bunalım, tefrika ve gerilim ortadan kaldırılmalıdır.
Elbette: Anarşi, terör-tedhiş, hırsızlık-yolsuzluk, adaletsizlik ve haksızlıkla mücadele ile devlet’in “Düzenleme, Destekleme ve Denetleme” hak, görev, sorumluluk ve yetkisini tam bir eşitlikle uygulayacağı; Hakkaniyet ve adaletten kesinlikle ayrılmayacağı, kuvvetler ayrılığı ilkesine mutlaka riayet edeceğinin teminatını teyit eden bir açıklama yapmalıdır.   
Tabii ki: Tam bir tiyatroya dönüşmüş olan ‘yeni (sözde sivil) anayasa” çalışmalarını askıya alıp; Özgürlük, eşitlik, demokrasi kavramlarını açıktan açığa alaya alan bu komediye son vererek; Önce siyasi partiler ve seçim kanunlarının insan hakları, adalet ahlâkı, hukuk ve demokrasi normlarına uygun olarak imar ve inşasına derhal başlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki: AB tarafından dayatılan, bu kötü komedide saf bir figüran olmayı kabullenmek hainliktir.
ADALET GÜNEŞİ VE HUZUR İKLİMİ İÇİN…
 Mustafa Nevruz SINACI
            Adalet güneşi, huzur ve hukuk iklimi Osmanlı dâhil; Tarihteki (101 devlet ve 16 cihan imparatorluğundan ibaret) kadim Türk devletlerinin en büyük özelliği ‘nevi şahsına münhasır’ ortak karakteridir. “Medeni Siyaset” bilimi, bu kaynaktan beslenir. Dolayısıyla onurlu, soylu ve medarı iftihar Türk tarihinde ‘nevi şahsına münhasır olmak’ kıskançlıkla korunduğu, hayat bulduğu sürece, Devlet ve millete zeval gelmez. Hüküm ve hikmet sahipleri (hükümetler) asla acizlik, zaaf, atalet ve dumur ile malul olmazlar. Ta ki, iç/dış düşmana borçlanıncaya, sonuçta namertten emir almaya başlanıncaya değin!… Her ne kadar, tüm devletler için, kural aynı olsa da, Türk’ler için bu (Yahudi kurnazlığı iç ve dış borç) tam bir fecaet ve felâket sebebidir.
            Tıpkı şimdi ve 1960’dan itibaren olduğu gibi...
            Borçlanma ve sözde müttefik güdümü altında ezilmenin bedeli çok pahalıdır.
            Bugün Türkiye’nin borçlu olduğu ABD ve AB ülkelerinin tamamı, baş belâsı melânet ve ihanet şebekesinin yardım, yaltakçı, aleni patron ve yatakçısıdır. Üstelik bunların hükümet çevresi, parlamento ve kurumlar içinde sadık hizmetkârları, kartel medyasında sahibinin sesi it, karındaş ve kripto beyinleri vardır. Her hükümet bunu bilir, fakat ses çıkartamaz…
            İç borç erbabı da; Cüz-i bir tasarruf kesimi hariç, haraççı, şantajcı ve rantçıdır..       
            Daha dün “0 Sorun” derken, şimdi (borç yüzünden!..) geldiğimiz yere bakın..
            Amerika bizi cepheye sürmeye kalkışıyor. Suriye ile resmen olmasa da, fiilen savaş halinde sayılırız. Hatta savaş devlet katına sıçradı. İllegal de olsa, Kore’deki gibi Amerika adına ön cephedeyiz. Haberlere göre: Suriye’de 49 istihbaratçımız tutuklu. 49 esir verilmiş. Buna mukabil Türkiye’ye sığınmış bir isyancı subayı takas eden, üst düzey MİT görevlisi özel yetkili savcılarımız tarafından sorguya çekilmiş. Bu yüzden mit, akp, Hükümet ve TBMM’nin başı derde girdi. Yıldırım hızıyla “hale mahsus özel yasa düzenlemesi” yapılarak kriz atlatıldı.
            Sorun bu şekilde aşılmasa ve süreç devam etseydi; mit yöneticilerinin sorgulanması ve yargılanması; Bazı kişi ve kesimlerin ipliğini pazara çıkartır ve sonuçta Recep Usta bu yüzden eş başkanlıktan olabilirdi. Olmalıydı da... Çünkü, hiç olmazsa ondan sonra Amerikan domuzu karşısında dik durulabilir, TC “nevi şahsına münhasır” bir politika rotasına girebilir; İncirlik ve Malatya rezilliği son bulabilir, belki de çuvalın intikamı bile alınabilirdi!.. Olmadı!...
            Sonuçta on yıllık açıklık, şeffaflık, adalet, hukuk ve demokrasi lâfları boş çıktı.
            Bunun yerini deli saçması Oslo dedikoduları ve Abdullah Gül’ün Başbakan iken Colin Powell ile yaptığı iddia edilen ipe sapa gelmez gizli antlaşma söylentileri ve çuval fitnesi aldı, ihanet yürüdü tefrika büyüdü. Oysa cümle âlem bilir ki; Değil Ermeni, Yunan, Rum /Romalı, Yahudi, (İsevi & Musevi) zerre miskal insan olan TC vatandaşı dahi bu tür kir, kin ve ihanet paçavralarına belge diye imza atmaz, ekmeğine hain olmaz, asla kabul etmez, onaylamaz… 
            Anadolu insanı; Adalet güneşinin ışığı ve huzur ikliminin güneşidir.
            Asil’i; Namuslu, dürüst ve demokrat olanıdır. Asıl azmaz, bal kokmaz. 
            YAPILMASI GEREKEN: 
            ONURLULUK VE SOYLULUKTUR!..
            Başta Suriye olmak üzere, dünkü hinterlandımızda yaşanan insani, ilmi, siyasi, sosyal ve kültürel sorunları;. Tıpkı Ceddimiz Osmanlı misal “kutsal bir dava uğruna” hayır, himmet ve adaletle, Türk ve İslâm dünyası ile el ele ve istişare ederek halletmeye çalışmalı;. Özellikle, Suriye cenahında evvelâ Türkmen kardeşlerimiz ve kadim tebaamızın emniyet, ırz-namus can ve mal güvenliği, toprak bütünlüğü ile devlet varlığının korunup, kollanması için tüm imkân ve kaynaklar açıkça, dürüstçe ve mertçe seferber edilmelidir. Gâvurla, domuzla birlikte değil!
            Vahşi Batı (AB) ve kalleş ABD ile iştirak insanlık ve İslâm’a hakarettir.
            Gayrimüslim ile Müslümanların imdadına koşulmaz. Bu alçaklık ve küstahlık olur.
            Zira Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin şiarı adil, namuslu, dürüst ve demokrat olmak, adalete muhtaç olanlara rıza-i ilâhi için koşmak; Adaleti çiğneyen güruh, çete devletleri ve sözde devlet adamlarını cezalandırmak; Türk tarihi, talih-kader ve tabiatının olağan ve doğal gereğidir. Aksi takdirde mukadder olan akıbet ve hakikat: “Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır.”
Hz. Muhammed (S.A.V)

17 Şubat 2012 Cuma

hatırlatmalar!.....

SUİZAN, YALAN, TÖHMET!..
Mustafa Nevruz SINACI
            Melânet adının önünde TC üniversitelerinden temin ‘prof. dr’ unvanlı hain bir dönme; Ülkemizde münteşir, Türk’ün verdiği parayla Türk düşmanlığına soyunmuş kancık bir ekran bulmuş kin kusuyor. Yalan, iftira ve iğrenç bir riyakârlıkla nefret tahrikçiliği yapıyor. Hele bir bakınız: Diyarbakır eski hapishane bahçesinde bulunan kafatasları için ne diyor?
“Bu kafatasları büyük bir olasılıkla Ermenilere ait!..”
Ardından akıl almaz yalanlar, iftiralar, kurgulanmış senaryolar..
            Kendisi de 24 ayar diyasfora sunucu dört köşe! Üstüne üstlük, iki de bir konu Fransız kalleşliği, küstahlığı ve tarihi kaypaklığına geliyor. Ama böyle değil; Adeta bir soyluluk, asil bir özveri ve kahramanlıkçasına!.. Ney? Fransız meclisi ve senatosunun son halt etmesi.. Ama programda “Ermeniler soykırım yapmış ve 1.658 bin Türk’ü katledilmiştir” denilemiyor!.
            İşin aslına ve perde arkasına baktığınızda, hep aynı mesele var.. AB+D vampiri ve şeriklerinin Şark Meselesi, TC’yi bölme ve Türk’ü imha plânı..
            Ancak, bir takım aciz hükümetlerin akıl tutulması ile malûl, bilgisizlik, basiretsizlik, yetersizlik, yeteneksizlik ve “Türkçe duruş” zafiyeti yüzünden;. 1.Dünya Savaşı sırasında, Doğu Anadolu cephesinde vaki haklı, doğru ve hayati bir “zorunlu göçün” haksız faturası ile menfur ve müfteri mirasını yüklenmek durumunda bırakılarak, neredeyse bütün dünyada "soykırım suçlusu bir millet" konumuna getirildik.  90 yıldır bitmek tükenmek bilmeyen bir yalan ve iftira kampanyası sonucu birçok çete devleti (İsveç, Uruguay, Kıbrıs Rum Kesimi, Arjantin, Rusya, Kanada, Lübnan, Yunanistan, Belçika, İtalya, Fransa, Slovakya, Litvanya, Hollanda, Polonya, Almanya, Venezuela ve Şili ile abd’de 42 eyalet) meclisinde Türkiye aleyhine "ermeni soykırımını" kabul eden kararlar alındı. Şimdi de, bütün bunların üstüne tüy dikercesine, Fransız meclis ve senatosu tarafından akıllara ziyan bir yasa çıkartılarak "Ermeni soykırımı olmamıştır" demek hapisle tazyiki gereken suç kapsamına alınmaya kalkışıldı.
Malum, Sarkozy onayladı, şimdi (sözde) anayasa mahkemesi kararı beklemekte!...
            Şurası mutlak bir ilim, düstur ve hakikattir ki; Bağımsız bir ülkenin onurlu davranış biçimi mütekabiliyet ve adalet ilkesi olup; hayırlara bire bir, şerre misliyle karşılık vermek esastır. Bu nedenle meclisten beklentimiz, Fransız parlamentosunun saldırısına en azından aynı şekilde karşılık vererek milli tepkimizi ortaya koymaktı.
Görünen o ki, olmadı!.. Olması da pek mümkün görünmüyor..
            Yeni ve sözde sivil Anayasa’yı, “hukukun üstünlüğü, eşitlik, insan hakları, adalet ve demokrasi için istediği” iddiasında olan; Lâkin uyguladığı haksız, hukuksuz, adaletsiz ve pek tavizkâr politikalarla, anarşist, terörist, bölücü ve kaçakçılara cesaret veren hükümetin, her şeye rağmen: (Zaman gazetesini haberine göre) e-pasaport çipleri ihalesini 'güvensiz' Fransız şirketine vermesi ve doğalgaz nakil hatlarında % 15 Fransız ortaklığının onayı tam rezilliktir. Ancak bu, tam açıklığa kavuşmadı. Doğruysa fail ve menfur mes’ulleri kahrolsun. 
            Dahası var: “Kaçakçı Ailesine ’123 bin’ ŞEHİT Ailesine ’63 bin”!...
            Bu da bir onursuzluk, hukuksuzluk, ahlâksızlık, aymazlık ve yolsuzluktur.
Bu haksızlık kamu vicdanını derinden yaralamış ve terörle mücadele; eşkıyaya yardım ve yataklık yapan, siyasi, maddi ve lojistik destek veren insanlık düşmanı vampirleri önleme, caydırma ve cezalandırma konusunda ümit bağlanan akp’yi şaibe, kaygı ve kuşku bataklığına itmiştir. Tam bir utanmazlık, karaktersizlik ve şerefsizlikle “terör örgütü devlete galip gelmiş ve TC terör örgütüne yenik düşmüştür” biçimi, tiksinç dezenformasyonların resmi lisanslı TV ekranlarından yapılmasına ses çıkartmayan akp….
Bu tarafgir, bir ihtimal duygusal yahu da iyi araştırılmadan verilmiş subjektif kararın acilen tashihi, muhatap şehit ailelerinden derhal özür dilenmesi, gönüllerinin alınması ve bilhassa: Yasa dışı kaçakçı aile, yakınlarına ödenen devlet parasının eşkıya eline geçmemesi için her türlü tedbirin alınması zorunludur. Aksi takdirde bu yönetim; anarşist-terör ve tedhişe yardım ve yataklık etmiş olmak gibi bir şaibe-zan ve töhmet altına girmiş olacaktır. Buna seyirci kalan “muhalefet nam” ne iş yaptığı ve vatandaş adına ne işe yaradığı meçhul halk dalkavukları da bu suizan, partizanlık ve şaibe altında ezileceklerdir.                                                                       
MÜTHİŞ BİR AYIP VE ŞAİBE!..
Mustafa Nevruz SINACI
Kaçakçı ailesine ’123 bin’ ŞEHİT Ailesine ’63 bin olayının ülkede yarattığı infial, şok derecesinde, çok yönlü, çok taraflı... Harp Malulü Gaziler, Şehit Aileleri, Dul ve Yetimleri ile bunların yakınları dâhil, aklı başında tüm vatandaşlar akp tarafından rencide edilmiş olmaktan dolayı üzgün, mustarip ve mutazarrır.  Zira burada, tam bir insan hakları, adalet-hukuk gaspı, ihlâli var. Hattâ ihlâlden de öte bir, adalet ilkesi ve hukuka meydan okuma durumu!...
24 asker için ödenmedi:
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz feryâd ediyor: “Şehit ve gazi vatan evlâtlarının aileleri, yakınları veya kendilerine ödenmesi gereken tazminatlar ödenmezken, uygulamayla yasa hukuk ve ahlâk dışı kaçakçılık meşrulaştırılıyor. Hem de kanuna göre ‘taammüden suçlu’ ailelerini adeta ödüllendirilircesine tazminat ödeniyor;. Kaçakçının, terör örgütü yandaşının kanı, şehidin, gazinin kanından daha mı değerli? Bu nasıl bir vicdandır”?!.. Bu feryât, şu ana kadar bir cevap bulmadı, ne yazık!..
Hangi vicdana sığar?
Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal:: “Ölenlere kahraman edasıyla tazminat ödenecek olması bizi derinden üzdü”  “Başbakanımıza soruyorum; Bu vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını severek fedâ eden aziz şehitlerimizin ailelerine 50 bin lira tazminat vereceksin, yaralanan kahraman gazilerimize de 18 bin ile 45 bin lira arasında tazminat vereceksin.!.. Sonra da çıkıp bu ülkede kaçakçılığın suç olduğunu bilen ve vergi kaçıran, devletin her türlü güvencesinden faydalanan bu kişilere tazminat vereceksin. Bu hangi vicdana sığar?”
Sahi, meşru hükümet tarafından yönetilen demokratik hukuk devleti’nde kaçakçılık gibi; İnsanlık, hukuk ve ahlâk dışı bir organize faaliyet nasıl mümkün olabilir?.. Bir ülkede kaçakçılık, kayıt, yasa ve hukuk dışılık yapılabilmesi için; Ya hükümetlerin bunlarla iştirak halinde yahut takipsizlik ve denetimsizlikle malul olması gerekir. Acaba hangisi?   
“Başbakan kaçakçıları ödüllendiriyor” 
 İstanbul Şehit Aileleri Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Şencan Bayramoğlu ise olayı; “suçun ödüllendirilmesi” olarak değerlendirdiklerini belirterek, “Şu anda nasıl ki terörle mücadele edenler Silivri’de ‘terörist’iddiasıyla tutuklu’ bulunuyorsa, teröristlerin de kahraman ilan edilmeleri gerekiyordu. Başbakan kaçakçıları ödüllendirmekle bunu ispatlamış oldu. Kaçakçılık bir suçtur ve cezalandırılması gerekir. Ayrıca biz onların kaçakçı olduklarını bilmiyoruz. Katırlarındaki yükün ne olduğunu biz görmedik” devamla: “Korkarım ki yakında çocuklarımız ’niye terörist öldürdü’ diye bizim maaşlarımızı da keserler. Başka atacakları adım kalmadı çünkü. Başbakan, kaçakçıların istihbaratını abd’den mi, İsrail’den mi aldığını açıklamıyor. ’Vur’ emri yetkisi kendisinde olduğuna göre bu şekilde kendi suçunu örtbas etmek istiyor. Devletin parasıyla onları ödüllendiriyor. Vatan toprakları üzerinde bölücü terörle mücadele amansız bir şekilde devam ederken, her türlü dış tehdit ve tehlike varlığını sürdürürken böylesine anlaşılması güç ve hiç bir geçerli temele dayanmayan kararların altına imza atanları yüce Türk kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz.” 
Çok Önemli İki hatırlatma:
1. Pakistan Senatosu Dışişleri Komisyonu, Ermeniler tarafından 1992 yılında gerçekleştirilen ''Hocalı soykırımı''nı tanıma kararı aldı. Kabul edilen kararda Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal eden Ermeni ordusunun bölgeyi boşaltması gerektiği vurgulanarak, Ermenistan’a BM'in daha önce kabul ettiği kararlara uyması yönünde çağrıda bulunuldu. Pakistan Senatosu Dışişleri Komisyonu tarafından kabul edilen kararın bir benzeri daha önce Meksika Meclisi tarafından da kabul edilmişti. Ya Türkiye?. (02 Şubat 2012 – AA)
2. İstiklâl Savaşı Kahramanlarımızdan Rahmetli Emekli Orgeneral ve Genelkurmay Başkanlarımızdan Kâzım Orbay, kansere yakalanmıştı. Evini öğrencilere kiralayıp, asker postalı giyerek yaşamını sürdürüyordu. Millet Meclisi bu kahramanımıza "hizmeti vataniye tertibinden" ayda 500 lira; idamdan dönen Celâl Bayar’a da "hıyaneti vataniye tertibinden" 3 bin 500 lira aylık bağlamıştı. Gelenek bozulsun mu?! (Emekli Alb. Osman Türkoğuz)

16 Şubat 2012 Perşembe

uludere adaleti!...


ADALETE İHANETİN BU TÜRLÜSÜ
Mustafa Nevruz SINACI
Unutmadık!.. Unutmayacağız.... 
Kaçakçı Ailesine ‘123 bin’ ŞEHİT Ailesine ‘63 bin’!..?..
AKP’nin Uludere’de ölenlerin ailelerine tazminat öderken, neden 2 şehidi 1 kaçakçıya denk gördüğünü anlamak ya da, onaylamak mümkün değil!.. Hükümet, Uludere’de ölen 34 kaçakçının ailelerine 123’er bin TL tazminat ödeme kararı aldı. Oysa Şehit ailelerine ödenen para 2 bin liralık ilk destek yardımıyla 63 bin lira! Mehmetçik Vakfı’nın yardımıyla rakam 95 bine bile ulaşmıyor. Bu çifte standart, sapkın mantık, apaçık haksızlık, hukuksuzluk ve vatana ihanete eş şaibe karşısında Şehit aileleri haklı olarak şaşkın, kırgın, kızgın ve üzgün…
Haklı, doğru ve yerinde tepkiler:
Türkiye Harp Malulü Gaziler Derneği: “Bir kaçakçının, bir mafya yandaşının kanı; bir şehidin, bir gazinin kanından daha mı değerli? Bu nasıl bir vicdan? Fiilen suçlu ve kanunen zanlı durumundaki kaçakçılara; 123’er bin lira ödeneceği Başbakan RTE tarafından açıklandı. Bu paranın 100 bin lirası tazminat, 23 bin lirası da “Terörle Mücadele Kanunu” hesabından… Buna mukabil terörle mücadelede şehit düşen Mehmetçik ailelerine yapılan tazminat ödemesi Uludere’de ölenlerin yakınlarına ödenecek paranın yarısı kadar…”
Evet, Devlet, şehit ailelerine yapılan 2 bin liralık ilk destek yardımıyla birlikte toplam 63 bin liralık tazminat ödüyor. Yani yasa dışı kaçakçılara yapılan yardımların toplamı 123 bin liranın yarısı. Resmi rakamlara göre şehit ailelerine devlet; toplam 63 bin 237 lira tazminatı, şu kalemler altında veriyor: İlk destek: 2 bin; Tazminat: 61 bin 237; Toplam: 63 bin 237 TL; Bunun dışında, Mehmetçik Vakfı da şehit ailesine 31 bin 700 lira dolayında bir yardım yapar. Nihai toplam: 94 bin 937 lira. Vakıf ayrıca, yaşam sigortası olan şehit personelin ailesine 22 bin 500 liralık bir yardım daha verir. Bu, sigorta primi ödeyen personelin ailesiyle sınırlıdır.
Akp grup toplantısında RTE, Uludere’de kaybedilenlerin ailelerine yönelik terör tazminatı ödeme sürecini hızlandırdıklarını açıklamış ve “Uludere de yakınlarını kaybeden kardeşlerimizin yaralarını sarmak, acılarını bir nebze olsun dindirmek üzere terör tazminatı ödemesini hızlandırdık. Kaybedilen her bir kardeşimiz için yasal 23 bin 150 lirayı ilgi Valilik emrine gönderdik. Ek olarak ‘Başbakanlık hesaplarından’ kaybedilen her kişi için 100 bin lira Valilik emrine tahsis ettik. Yani şu an itibariyle her aileye 123 bin TL ödüyoruz” demişti. 
Kişi’ye sorarlar:  
Yasadışı kaçakçının kanı şehidin kanından daha mı değerli?
Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı, şehit babası Hamit Köse: “Elbette biz karıncanın dahi incinmesini istemeyiz. Ancak Uludere’de kaybedilenler sınırı izinsiz geçerek kaçakçılık yapıyor ve yasalarımıza göre taammüden ağır suç işliyorlar. Buna rağmen tazminat ödeniyor. Dahası çok iyi biliyorum ki, o bölgede bir yerleşim veya ticaret yaparak mal getirip götürecek ikamet alanı yok. Yine, mezkür kişilerin o kadar içeriye gidip, kaçakçılık adına terör ve tedhiş örgütünün silahlarını katırlarla taşıyıp yurtiçine sokup sokmadıkları henüz kesinleşmedi. Yine eşkıya kamplarına yiyecek ve erzak götürüp götürmedikleri de belli değil!..
Bunları alt alta koyduğumuzda ortaya çıkan sonuç şu:
Başbakan bu saydığım suçlardan dolayı halkı teşvik ediyor. Fakat bizi esas üzen şu:
Türk askeri rapor almayıp; Vatanı, Bayrağı korumak, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü korumak için elleri kınalanıp, devlete teslim ediliyor. İllâ terörle mücadele şart değil; Diyelim ki bir şekilde ölüm veya sakatlanma gerçekleşiyor. Devlet kimine trafik kazası, kimine eğitim zayiatı, kimisine çığ altında kalma, kimine arkadaş kurşunu deyip, hakikatte şehit veya görev malûl-u ailelerine yardım yapmıyor, vatandaşları mahkeme kapılarında süründürüyor.”
Âyine’si iştir kişinin, lâfa bakılmaz…
Böylece: Sözde yeni ve ‘sivil’ anayasayı hak-hukuk, eşitlik, adalet, demokrasi ve halk adına talep ettiğini iddia eden; Fakat insan hakları, adalet ve hukuk karşıtı, aykırı politikalarla, suçluları ödüllendirmeyi alışkanlık edinen zihniyet, hükümet ve dayandığı siyasi mahfil kamu vicdanını rahatsız, mutazarrır ve rencide etmektedir.
Oysa hüküm hikmet ve tezahürü adalet olmakla, bu tasarrufta adalet yoktur. 
Bu büyük bir ayıp, korkunç bir şaibe ve AKP’nin yüzkarasıdır…

sana'da güle güle fransa!....


"SANA DA GÜLE GÜLE FRANSA"
 ÖRNEK BİR KARAR VE AÇIK KUTLAMA
Mustafa Nevruz SINACI
Aziz, asil, necip ve soylu Türk milleti; Özgürlük ve barış, adalet ve hukukun üstünlüğü ile milli onur, kadim kültür, beka ve bağımsızlığından sorumlu; İtimat ettiği ve ümit bağladığı TBMM’nde görevli parlamenterlerinden yana müşteki,  mutazarrır, vicdanen davacı, rahatsız, atama yeminlerine sadakatlerinden pek endişeli ve huzursuzdur!..
Onlar ki, hâkim ve hükümran devletimiz, kadim adalet ahlâkı, yüksek fazileti ile tarihe şeref ve şân katmış milletimiz ile milli davalarımızı bir Macaristan, Pakistan veya sath-ı vatan da Başkent Üniversitesi kadar dahi temsil edememekte… Adil, mert, cesur ve mukabil Türkçe duruş sergilemekten aciz kalmakta, devlete yönelen terör, tehdit ve tehlikeler karşısında dahi azimli, onurlu, sorumlu, dirayetli, isabetli ve kararlı bir duruşla asli, ahlâki, hukuki ve zorunlu görevlerini yapamamaktadırlar!.. Yazıklar olsun.
 Oysa buna mukabil “TC Başkent Üniversitesi Senatosu” 29 Aralık 2011’de Fransız Meclisinde vaki gelişmelere  karşı “kamu âleme örnek olacak nitelik, nicelik ve değerde bir karar” almış olup;. Bu kararı, başta Türkiye parlâmenterleri, bütün yargı, yasama ve yürütme erklerine; “namuslu, dürüst, ilkeli, onurlu ve sorumlu sivil toplum kuruluşlarına”  emsal teşkil etmesi, örnek alınması ve mütemmiminin hayata geçirilmesi temennisi ile ilân ediyorum: 
İşte, sözde değil, özde tepki ve milli davaları temsil / ilzam böyle olur...
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ’NİN TARİHİ KARARI
“Başkent Üniversitesi Senatosunun olağanüstü toplantısında aldığı karar, Fransız Meclisindeki son gelişmeler ışığında; kamuoyunun takdirlerine saygıyla sunulur.  
SANA DA GÜLE GÜLE FRANSA!
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesine bağlılığını dünya görüşü olarak benimseyen biz Cumhuriyet kuşaklarına, sözde Ermeni soykırımı yala ve safsatasıyla bedel ödetmeyi körü körüne dayatan, Ermeni fanatiklerin esiri Fransız parlamentosunun çirkin oyununu şiddetle kınar;, Fransız Parlamentosu’nun, bir kan gütme davası olan Ermeni Soykırımı Tasarısı’nı onaylamasını, başlayan yüzyılın en vahim hatalarından sayar;, Üstelik, henüz alnında kanlı lekesi duran Cezayir Soykırımı ve tarihinde daha birçok irin, kin ve katliam varken, bu parlamentonun yaklaşık yüz yıl önceki sorunları güncelleştirmesi, bunun arkasında gündelik, basit çıkarların varlığı, kararı şimdiden tarihi bir yanılgı belgesine dönüştürmüştür. İki ulus arasındaki bir davada taraf olanların, dahası davayı güdenlerin, acımasız soykırımcılardan biri olan Fransa olması, tarihin bir ibret, kin, nefret ve dehşet sayfası olarak yazılacak ve anılacaktır.
Yirminci yüzyılı, halkların kanıyla sulayanlar, Cezayir’de, Çad’ da, Somali’de ve tüm sömürgelerinde, dün Kosova ve Bosna’da, bugün Ortadoğu ve Çeçenistan ’da soykırımlara arka çıkanlar;, Yakın geçmişte Asala terörüne, ardından 30 bin yurttaşımızın ölümüne neden olan teröristlere destek olup yardım ve yataklık yapanlar, halklar arasındaki davada değil taraf olmak, söz hakkına bile sahip olamazlar. Eğer bir hesap sorulacaksa, Birinci Dünya Savaşı’nı başlatıp dünyayı ele geçirmek için halkları birbirine kırdıran, söz konusu intikam, cinayet ve katliamların faili emperyalistlerden; Savaş mağduru Türkler ve Ermeniler hesap sormalıdır.
Üniversitemiz, tarihi gerçekleri saptırıp çarpıtarak dünyayı yanıltmaya çalışan Fransız Parlamentosunun kararına karşı şu uygulamaları kararlaştırmıştır:
Üniversitemiz; Bünyesindeki Orta Öğretim ve Yüksek Öğretim kurumlarında Fransızca derslerini kaldırmıştır.
Üniversitemiz Fransa’da düzenlenecek hiçbir bilimsel toplantıya katılmamakta, kendisinin düzenleyeceği bilimsel toplantılara Fransa’dan katılımcı çağırmamaktadır. Fransa’da ve resmi dili Fransızca olan ülkelerde görevli Üniversitemiz çalışanları hemen Türkiye’ye çağrılmış ve dönmüşlerdir. Fransa’nın ürettiği hiçbir ürün satın alınmamakta, Fransa ile hiçbir ticari ilişki kurulmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
Başkent Üniversitesi Senatosu”
Bu gerçek bir Türk’çe ve İnsanca duruştur.
Tebrik ederim ve saygılarımla kutlarım…